Faculty

Professor Minoru KAMATA
 mkamata[@]k.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor Motoki SHINO
 motoki[@]sl.t.u-tokyo.ac.jp
LecturerMisato NIHEI
 mnihei[@]k.u-tokyo.ac.jp

Staff

Masako KATO
 m_kato[@]sl.t.u-tokyo.ac.jp
Hiroko ONUMA
 onuma[@]h.k.u-tokyo.ac.jp

Doctor

Takashi TAGAWA
 not open to the public
Jong Seong GWAK
 not open to the public
Yuya OTOWA
 not open to the public

M2

Yuki YAMAMOTO
 not open to the public
Yutaro UTSUMI
 not open to the public
Yuta SHIMAZU
 not open to the public
Ryutaro HAMA
 not open to the public

M1

Yudai ASHIDA
 not open to the public
Junichi ARIYOSHI
 not open to the public
Kazuya SASAGUCHI
 not open to the public
Ryuichiro KODAMA
 not open to the public
Koichiro FUNAMI
 not open to the public
Yuma MOURI
 not open to the public
Takumi YOSHIDA
 not open to the public

B4

Mitsuharu AKAGI
 not open to the public
Takahisa ISHIKAWA
 not open to the public
Yuko ISODA
 not open to the public
Kazuya ENDO
 not open to the public
Ippei KANETSUKI
 not open to the public
Hiroshi SUGIHARA
 not open to the public
Kazumasa TAKAOKA
 not open to the public